ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 62ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21-12-2018 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 17-12-2018
                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 47447

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ
                                          Τ....................................................................................

 

                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 21-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 62 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 404/2018 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», καθώς και της υπ’ αριθ. 405/2018 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», λόγω μη ανάρτησης των Πρωτογενών & Εγκεκριμένων Αιτημάτων στο ΚΗΜΔΗΣ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
2. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 335/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 450.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 338/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 348.440,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 395/2018 απόφασης Ο.Ε., περί επικύρωσης των υπ’ αριθμ. 45708/ 6-12-2018 1ου Πρακτικού & 46154/10-12-2018 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019» Α.Μ.: 18Κ/2018 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 3.757.472,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), λόγω συμμόρφωσης στην υπ’ αριθ.1114/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Συμμόρφωση στην υπ’ αριθ.1114/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, ως εξής:
Τροποποίηση του υπ’ αριθ.2.2.6.5. όρου της Διακήρυξης Δημάρχου & Επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019» Α.Μ.:18Κ/2018 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 3.757.472,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ